گالری ” نات ” – بازگشت/نمایشگاه گروهی طراحی

گالری ” نات ” – بازگشت/نمایشگاه گروهی طراحی

بازگشت
نمایشگاه گروهی طراحی
Return, Group Drawing Exhibition
تاریخ: 18 دی ماه – 28 دی ماه 94
8Jan- 18 Jan 2016
ساعت افتتاح: 4-9 عصر
ساعت بازدید: هرروز 3-7 عصر
opening hours: 4-9 p.m
visiting hours: every day, 3-7 p.m
طراحی ایده و دعوت از هنرمندان: آیدین خانکشی پور
Design ideas & invite artists: Aidin Xankeshipour