برنامه درسگفتارهای بهار ۱۳۹۸ موسسه مطالعات سیاسی-اقتصادی “پرسش”

  روز

عنوان دوره

نام استاد

تاریخ

ساعت

شنبه فهم هرمنوتیکی چیست؟ محمد مجتهد شبستری ۱۷:۳۰-۱۹:۳۰
فرشاد مومنی ۱۷:۰۰-۲۰
محمد حسن مرصعی ۱۷.۳۰-۱۹.۳۰
پدیدارشناسی هنر: پدیدارشناسی به منزله روش مسعود علیا ۱۳۹۸/۲/۷ ۱۷.۳۰-۱۹.۳۰
یکشنبه
 
اضطراب: تاثری که نمی فریبد
مقدمه ای بر سمینار دهم لاکان٬ اضطراب(۱۹۶۲-۱۹۶۳)
شهریار وقفی پور ۱۳۹۸/۱/۲۵ ۱۷:۳۰-۱۹:۳۰
تاملاتی درباره ایده تاریخ مراد فرهادپور ۱۳۹۸/۲/۸  ۱۷.۳۰-۱۹.۳۰
فروریزش سرمایه: وظایف چپ رادیکال کمال اطهاری ۱۳۹۸/۲/۸ ۱۷.۳۰-۱۹.۳۰
محمدرضا تاجیک ۱۷.۳۰-۱۹.۳۰
دوشنبه   زنجیره ی خسران ها: پروست به روایت بکت صالح نجفی ۱۳۹۸/۲/۲۳ ۱۷:۳۰-۱۹:۳۰
سعید مدنی ۱۷:۳۰-۱۹:۳۰
نظریه و سفر (۲) عباس کاظمی ۱۷:۱۵-۱۹:۱۵
پرویز صداقت ۱۷:۳۰-۱۹:۳۰
 سه شنبه 
جامعه شناسی تاریخی ایران در سده بیستم
هاشم آقاجری ۱۳۹۸/۲/۱۷ ۱۷:۱۵-۱۹:۱۵
بدن های آسمانی: تاثیر نقاشی بر بازنمایی بدن در سینما
مازیار اسلامی ۱۳۹۸/۲/۳ ۱۷:۱۵-۱۹:۱۵
حاکم مشروع٬ حاکم نامشروع: مشروعیت قدرت در چهار تراژدی شکسپیر
هملت٬ مکبث٬ اتلو٬شاه لیر
نغمه ثمینی ۱۳۹۸/۲/۱۷ ۱۷:۱۵-۱۹:۱۵
جواد گنجی ۱۷:۳۰-۱۹:۳۰ 
چهارشنبه فاطمه صادقی 17:30-19:30
حسین راغفر ۱۷:۱۵-۱۹:۱۵

فلسفه اخلاق: کارکردهای منفی اخلاقی زیستن

مصطفی ملکیان ۱۳۹۸/۲/۴ ۱۷:۳۰-۱۹:۳۰

نغمه ثمینی ۱۷:۱۵-۱۹:۱۵

محمد چرم شیر ۱۷.۳۰-۱۹.۳۰
پنجشنبه محمد مالجو ۱۴-۱۶
مقدمه ای بر خوانش «سرمایه» مارکس:۱- سرمایه به مثابه ماشین انتزاعی(۲) عادل مشایخی ۱۳۹۸/۱/۲۹ ۱۶-۱۸
کارگاه گزاره هنرمند حمید سوری 13-16
چشم انداز اقتصاد ایزان مسعود نیلی ۱۵-۱۷
رفرم در عصر امپراطوری ابراهیم توفیق ۱۴-۱۶
  • لازم به ذکر است تمامی درسگفتار ها به صورت 4 جلسه ای بوده و طی یک ماه (هر هفته یک جلسه) برگزار می گردد .و ورود برای عموم بعد از ثبت نام آزاد است.
  • مدت زمان هرجلسه بین 1.5 تا 2 ساعت می باشد.