برنامه درسگفتارهای زمستان ۱۳۹۷ موسسه مطالعات سیاسی-اقتصادی “پرسش”

  روز

عنوان دوره

نام استاد

تاریخ

ساعت

شنبه فهم هرمنوتیکی چیست؟ محمد مجتهد شبستری ۱۷:۳۰-۱۹:۳۰
تجربه خصوصی سازی در ایران فرشاد مومنی ۱۳۹۷/۱۲/۴ ۱۷:۰۰-۲۰
محمد حسن مرصعی ۱۷.۳۰-۱۹.۳۰
۱۷.۳۰-۱۹.۳۰
یکشنبه
 
تنها پرسش اخلاقی: آیا از میلت پا پس کشیده ای؟
مروری بر سمینار هفتم ژاک لاکان: اخلاق روانکاوی (۱۹۵۹-۶۰)
شهریار وقفی پور 1397/11/14 ۱۷:۳۰-۱۹:۳۰
هستی شناسی٬زبان و نظریه سوژه2 مراد فرهادپور ۱۳۹۷/۱۱/28  ۱۷.۳۰-۱۹.۳۰
سا ختار نهادی رژیم انباشت: پیوند نهادگرایی با مارکسیسم در نظریه انتظام کمال اطهاری 1397/9/11 ۱۷.۳۰-۱۹.۳۰
سیاست و امر تروماتیک محمدرضا تاجیک ۱۳۹۷/۱۱/28 ۱۷.۳۰-۱۹.۳۰
دوشنبه   دست آخر: جهان پس از طوفان نوح صالح نجفی ۱۳۹۷/۱۱/29 ۱۷:۳۰-۱۹:۳۰
تاملاتی درباره مجازات مرگ سعید مدنی ۱۳۹۷/۱۱/29 ۱۷:۳۰-۱۹:۳۰
نظریه و سفر (۲) عباس کاظمی ۱۷:۱۵-۱۹:۱۵
فاطمه صادقی ۱۷:۳۰-۱۹:۳۰
 سه شنبه 
جامعه شناسی تاریخی ایران در دوران پیشا مدرن
هاشم آقاجری ۱۳۹۷/۱۱/۲ ۱۷:۱۵-۱۹:۱۵
اسکورسیزی متاخر:گرگ وال استریت،سکوت، نوری بتابان، هوگو
مازیار اسلامی 1397/8/22 ۱۷:۱۵-۱۹:۱۵
احمد میدری ۱۷:۱۵-۱۹:۱۵
زبان و نظم نمادین: زایش سوژه ناخودآگاه (بررسی جایگاه امر نمادین در نظریه ی لاکان) جواد گنجی ۱۷:۳۰-۱۹:۳۰ 
چهارشنبه پرویز صداقت 17:30-19:30
حسین راغفر ۱۷:۱۵-۱۹:۱۵

فلسفه اخلاق: کارکردهای مثبت اخلاقی زیستن

مصطفی ملکیان ۱۸-۲۰

نغمه ثمینی ۱۷:۱۵-۱۹:۱۵

محمد چرم شیر ۱۷.۳۰-۱۹.۳۰
پنجشنبه محمد مالجو ۱۴-۱۶
مقدمه ای بر خوانش «سرمایه» مارکس:۱- سرمایه به مثابه ماشین انتزاعی عادل مشایخی 1397/۱۱/۱۸ ۱۶-۱۸
کارگاه گزاره هنرمند حمید سوری 13-16
چشم انداز اقتصاد ایزان مسعود نیلی ۱۵-۱۷
رفرم در عصر امپراطوری ابراهیم توفیق ۱۴-۱۶
  • لازم به ذکر است تمامی درسگفتار ها به صورت 4 جلسه ای بوده و طی یک ماه (هر هفته یک جلسه) برگزار می گردد .و ورود برای عموم بعد از ثبت نام آزاد است.
  • مدت زمان هرجلسه بین 1.5 تا 2 ساعت می باشد.