برنامه درسگفتارهای پاییز ۱۳۹۶ موسسه مطالعات سیاسی-اقتصادی “پرسش”

  روز

عنوان دوره

نام استاد

تاریخ

ساعت

شنبه فهم هرمنوتیکی چیست؟ محمد مجتهد شبستری ۱۷:۳۰-۱۹:۳۰
نغمه ثمینی ۱۷:۰۰-۲۰
جامعه شناسی تاریخی چیست؟ پرویز پیران ۱۷.۳۰-۱۹.۳۰
ایمان افسریان ۱۷.۳۰-۱۹.۳۰
یکشنبه تاملاتی درباره هرمنوتیک فلسفی مُراد فرهادپور ۱۳۹۶/۸/۲۱ ۱۷:۳۰-۱۹:۳۰
محمد امین قانعی راد  ۱۷.۳۰-۱۹.۳۰
اقتصاد فضا: اقتصاد سیاسی فضا کمال اطهاری ۱۳۹۶/۷/۱۶ ۱۷.۳۰-۱۹.۳۰
دوشنبه   نقاشی در فلسفه:سیاستِ ادراک و انقلاب در بازنمایی صالح نجفی ۱۳۹۶/۹/۱۳ ۱۷:۳۰-۱۹:۳۰
ویتگنشتاین متاخر: پژوهش های فلسفی کاوه لاجوردی ۱۷:۱۵-۱۹:۱۵
نظریه و سفر عباس کاظمی ۱۷:۱۵-۱۹:۱۵
پرویز صداقت  ۱۷:۱۵-۱۹:۱۵
 سه شنبه  ابراهیم توفیق ۱۷:۱۵-۱۹:۱۵
لایب نیتس و امر سیاسی عادل مشایخی ۱۳۹۶/۸/۲ ۱۷:۱۵-۱۹:۱۵
دراماتورژی و سبک شناسی سینمای مدرنیستی مازیار اسلامی ۱۳۹۶/۸/۲ ۱۷:۱۵-۱۹:۱۵
بازگشت امر ایدئولوژیک؟ محمدرضا تاجیک ۱۷:۱۵-۱۹:۱۵ 
چهارشنبه مجید اخگر ۱۸-۲۰
ابر چالش های پیش روی اقتصاد ایران حسین راغفر ۱۷:۱۵-۱۹:۱۵

فلسفه اخلاق: کارکردهای مثبت اخلاقی زیستن

مصطفی ملکیان ۱۸-۲۰

فاطمه صادقی ۱۷:۱۵-۱۹:۱۵

جواد گنجی ۱۷.۱۵-۱۹.۱۵
پنجشنبه اقتصاد سیاسی ایران پس از انقلاب (۱): تکوین مناسبات طبقاتی سرمایه‌دارانه محمد مالجو ۱۳۹۶/۷/۲۷ ۱۴-۱۶
بیژن عبدالکریمی ۱۵-۱۸
احسان شریعتی  –
 – مسعود نیلی ۱۵-۱۷
روشنفکران ایرانی: منادیان عدم تحول یحیی یثربی ۱۴-۱۶