برنامه درسگفتارهای بهار ۱۳۹۶ موسسه مطالعات سیاسی-اقتصادی “پرسش”

  روز

عنوان دوره

نام استاد

تاریخ

ساعت

شنبه فهم هرمنوتیکی چیست؟ محمد مجتهد شبستری ۱۳۹۶/۳/۲۰ ۱۷:۳۰-۱۹:۳۰
دیالکتیک در اندیشه دورکهایم محمد امین قانعی راد خرداد ۱۳۹۵ ۱۷:۳۰-۱۹:۳۰
جامعه شناسی موسیقی سارا اباذری ۱۷.۳۰-۱۹.۳۰
مازیار اسلامی ۱۷.۳۰-۱۹.۳۰
یکشنبه ماتریالیزم تاریخی: مارکس/ بررسی کتاب یوجین کاراتونی مُراد فرهادپور ۱۳۹۶/۲/۲۴ ۱۷:۳۰-۱۹:۳۰
پدیدار شناسی چیست؟ بیژن عبدالکریمی خرداد ۱۳۹۶  ۱۷.۳۰-۱۹.۳۰
اقتصاد سیاسی فضا چیست؟ کمال اطهاری ۱۳۹۶/۴/۱۱ ۱۷.۳۰-۱۹.۳۰
دوشنبه   مارکس و گذار به سوسیالیسم: آغاز نقد ایدئولوژی صالح نجفی ۱۳۹۶/۲/۲۵ ۱۷:۳۰-۱۹:۳۰
محمدچرم شیر ۱۷:۱۵-۱۹:۱۵
عباس کاظمی ۱۷:۱۵-۱۹:۱۵
پرویز صداقت  ۱۷:۱۵-۱۹:۱۵
 سه شنبه  مارکسیسم و شهر: درآمدی بر فهم تهران ابراهیم توفیق ۱۳۹۶/۲/۱۹ ۱۷:۱۵-۱۹:۱۵
بازگشت به فروید: امر جنسی در نظریه لاکانی جواد گنجی ۱۳۹۶/۲/۱۲ ۱۷:۳۰-۱۹:۳۰
چهار سنت خلق تصویر: سنت های قدیم و موقعیت معاصر ایران ایمان افسریان ۱۳۹۶/۳/۹ ۱۷:۱۵-۱۹:۱۵
بازگشت امر ایدئولوژیک؟ محمدرضا تاجیک خرداد ۱۳۹۶ ۱۷:۱۵-۱۹:۱۵ 
چهارشنبه مجید اخگر ۱۸-۲۰
ابر چالش های پیش روی اقتصاد ایران حسین راغفر ۱۷:۱۵-۱۹:۱۵

فلسفه اخلاق: کارکردهای مثبت اخلاقی زیستن

مصطفی ملکیان ۱۸-۲۰

فاطمه صادقی ۱۷:۱۵-۱۹:۱۵

دلوز و مسئله بازتولید(۲): ماکرو سیاست، میکرو سیاست

عادل مشایخی ۱۳۹۶/۳/۱۰ ۱۷.۱۵-۱۹.۱۵
پنجشنبه اقتصاد سیاسی ایران محمد مالجو ۱۵-۱۷
کارگاه نمایشنامه نویسی نغمه ثمینی خرداد ۱۳۹۶ ۱۴-۱۶
احسان شریعتی  –
 – مسعود نیلی ۱۵-۱۷
روشنفکران ایرانی: منادیان عدم تحول یحیی یثربی ۱۴-۱۶