برنامه درسگفتارهای پاییز ۱۳۹۷ موسسه مطالعات سیاسی-اقتصادی “پرسش”

 

 

  روز

عنوان دوره

نام استاد

تاریخ

ساعت

شنبه فهم هرمنوتیکی چیست؟ محمد مجتهد شبستری ۱۷:۳۰-۱۹:۳۰
احمد میدری ۱۷:۰۰-۲۰
محمد حسن مرصعی ۱۷.۳۰-۱۹.۳۰
۱۷.۳۰-۱۹.۳۰
یکشنبه
 
روان پریشی:خدایی که می فریبد
مروری بر سمینار سوم ژاک لاکان، درباب روان پریشی(1955-6)
شهریار وقفی پور 1397/8/20 ۱۷:۳۰-۱۹:۳۰
هوسرل: نگاهی به پدیدارشناسی مراد فرهادپور 1397/7/29  ۱۷.۳۰-۱۹.۳۰
آرمانشهر قابل تحقق: از گرامشی تا لوفور کمال اطهاری 1397/7/15 ۱۷.۳۰-۱۹.۳۰
سیاست و امر تروماتیک محمدرضا تاجیک ۱۷.۳۰-۱۹.۳۰
دوشنبه   شعر خواندن پس از آشویتس: شعر و کمونیسم صالح نجفی 1397/8/7 ۱۷:۳۰-۱۹:۳۰
تاملاتی درباره جنبش های اجتماعی سعید مدنی 1397/9/12 ۱۷:۳۰-۱۹:۳۰
نظریه و سفر (۲) عباس کاظمی ۱۷:۱۵-۱۹:۱۵
فاطمه صادقی ۱۷:۳۰-۱۹:۳۰
 سه شنبه 
تاریخ چیست
هاشم آقاجری 1397/8/1 ۱۷:۱۵-۱۹:۱۵
اسکورسیزی متاخر:گرگ وال استریت،سکوت، نوری بتابان، هوگو
مازیار اسلامی 1397/8/22 ۱۷:۱۵-۱۹:۱۵
اقتصاد سیاسی تضعیف ارزش پول ملی فرشاد مومنی 1397/7/24 ۱۷:۱۵-۱۹:۱۵
بحران: کنکاشی در اقتصاد سیاسی ایران امروز پرویز صداقت 1397/7/10 ۱۷:۳۰-۱۹:۳۰ 
چهارشنبه جواد گنجی 17:30-19:30
حسین راغفر ۱۷:۱۵-۱۹:۱۵

فلسفه اخلاق: کارکردهای مثبت اخلاقی زیستن

مصطفی ملکیان ۱۸-۲۰

نغمه ثمینی ۱۷:۱۵-۱۹:۱۵

محمد چرم شیر ۱۷.۳۰-۱۹.۳۰
پنجشنبه محمد مالجو ۱۴-۱۶
نکاتی درباره سرمایه داری و دولت مدرن (2): امپریالیسم در قرن بیست و یکم عادل مشایخی 1397/8/3 ۱۶-۱۸
کارگاه گزاره هنرمند حمید سوری 1397/9/1 13-16
چشم انداز اقتصاد ایزان مسعود نیلی ۱۵-۱۷
رفرم در عصر امپراطوری ابراهیم توفیق آبان ماه 1397 ۱۴-۱۶
  • لازم به ذکر است تمامی درسگفتار ها به صورت 4 جلسه ای بوده و طی یک ماه (هر هفته یک جلسه) برگزار می گردد .و ورود برای عموم بعد از ثبت نام آزاد است.
  • مدت زمان هرجلسه بین 1.5 تا 2 ساعت می باشد.