برنامه درسگفتارهای بهار ۱۳۹۶ موسسه مطالعات سیاسی-اقتصادی “پرسش”

  روز

عنوان دوره

نام استاد

تاریخ

ساعت

شنبه فهم هرمنوتیکی چیست؟ محمد مجتهد شبستری ۱۷:۳۰-۱۹:۳۰
دیالکتیک در اندیشه دورکهایم محمد امین قانعی راد تیر ۱۳۹۵ ۱۷:۳۰-۱۹:۳۰
جامعه شناسی تاریخی چیست؟ پرویز پیران ۱۳۹۶/۴/۱۷ ۱۷.۳۰-۱۹.۳۰
رئالیسم نو در سینمای معاصر مازیار اسلامی ۱۳۹۶/۴/۱۷ ۱۷.۳۰-۱۹.۳۰
یکشنبه مارکسیسم و هگل مُراد فرهادپور ۱۳۹۶/۳/۲۸ ۱۷:۳۰-۱۹:۳۰
پدیدار شناسی چیست؟ بیژن عبدالکریمی  ۱۷.۳۰-۱۹.۳۰
اقتصاد سیاسی فضا چیست؟ کمال اطهاری ۱۳۹۶/۴/۱۱ ۱۷.۳۰-۱۹.۳۰
دوشنبه   مارکس پس از مانیفست: اصول سیاست انقلابی صالح نجفی ۱۷:۳۰-۱۹:۳۰
محمدچرم شیر ۱۷:۱۵-۱۹:۱۵
عباس کاظمی ۱۷:۱۵-۱۹:۱۵
پرویز صداقت  ۱۷:۱۵-۱۹:۱۵
 سه شنبه  مارکسیسم و شهر: تهران سیاسی است. ابراهیم توفیق ۱۳۹۶/۳/۳۰ ۱۷:۱۵-۱۹:۱۵
بازگشت به فروید: امر جنسی در نظریه لاکانی جواد گنجی ۱۳۹۶/۲/۱۲ ۱۷:۳۰-۱۹:۳۰
چهار سنت خلق تصویر: سنت های قدیم و موقعیت معاصر ایران ایمان افسریان ۱۳۹۶/۳/۹ ۱۷:۱۵-۱۹:۱۵
بازگشت امر ایدئولوژیک؟ محمدرضا تاجیک تیر ۱۳۹۶ ۱۷:۱۵-۱۹:۱۵ 
چهارشنبه مجید اخگر ۱۸-۲۰
ابر چالش های پیش روی اقتصاد ایران حسین راغفر ۱۷:۱۵-۱۹:۱۵

فلسفه اخلاق: کارکردهای مثبت اخلاقی زیستن

مصطفی ملکیان ۱۸-۲۰

فاطمه صادقی ۱۷:۱۵-۱۹:۱۵

دلوز و مسئله بازتولید(۲): ماکرو سیاست، میکرو سیاست

عادل مشایخی ۱۳۹۶/۳/۱۷ ۱۷.۱۵-۱۹.۱۵
پنجشنبه اقتصاد سیاسی ایران محمد مالجو ۱۵-۱۷
کارگاه نمایشنامه نویسی نغمه ثمینی تیر ۱۳۹۶ ۱۴-۱۶
احسان شریعتی  –
 – مسعود نیلی ۱۵-۱۷
روشنفکران ایرانی: منادیان عدم تحول یحیی یثربی ۱۴-۱۶