برنامه درسگفتارهای زمستان ۱۳۹۷ موسسه مطالعات سیاسی-اقتصادی “پرسش”

 

 

  روز

عنوان دوره

نام استاد

تاریخ

ساعت

شنبه فهم هرمنوتیکی چیست؟ محمد مجتهد شبستری ۱۷:۳۰-۱۹:۳۰
احمد میدری ۱۷:۰۰-۲۰
محمد حسن مرصعی ۱۷.۳۰-۱۹.۳۰
۱۷.۳۰-۱۹.۳۰
یکشنبه
 
یک زن چه می خواهد؟
مقدمه ای بر سمینار بیستم لاکان: حدودِ عشق و دانش
شهریار وقفی پور 1397/10/9 ۱۷:۳۰-۱۹:۳۰
هستی شناسی٬زبان و نظریه سوژه مراد فرهادپور 1397/۱۰/۳۰  ۱۷.۳۰-۱۹.۳۰
سا ختار نهادی رژیم انباشت: پیوند نهادگرایی با مارکسیسم در نظریه انتظام کمال اطهاری 1397/9/11 ۱۷.۳۰-۱۹.۳۰
سیاست و امر تروماتیک محمدرضا تاجیک ۱۷.۳۰-۱۹.۳۰
دوشنبه   قمارِ تالستوی: نوشتن تاریخ مردم صالح نجفی 1397/10/17 ۱۷:۳۰-۱۹:۳۰
تاملاتی درباره جنبش های اجتماعی سعید مدنی 1397/9/12 ۱۷:۳۰-۱۹:۳۰
نظریه و سفر (۲) عباس کاظمی ۱۷:۱۵-۱۹:۱۵
فاطمه صادقی ۱۷:۳۰-۱۹:۳۰
 سه شنبه 
جامعه شناسی تاریخی ایران در دوران پیشا مدرن
هاشم آقاجری ۱۳۹۷/۱۱/۲ ۱۷:۱۵-۱۹:۱۵
اسکورسیزی متاخر:گرگ وال استریت،سکوت، نوری بتابان، هوگو
مازیار اسلامی 1397/8/22 ۱۷:۱۵-۱۹:۱۵
اقتصاد سیاسی خصوصی سازی در ایران فرشاد مومنی 1397/10/4 ۱۷:۱۵-۱۹:۱۵
زبان و نظم نمادین: زایش سوژه ناخودآگاه (بررسی جایگاه امر نمادین در نظریه ی لاکان) جواد گنجی 1397/9/27 ۱۷:۳۰-۱۹:۳۰ 
چهارشنبه پرویز صداقت 17:30-19:30
حسین راغفر ۱۷:۱۵-۱۹:۱۵

فلسفه اخلاق: کارکردهای مثبت اخلاقی زیستن

مصطفی ملکیان ۱۸-۲۰

نغمه ثمینی ۱۷:۱۵-۱۹:۱۵

محمد چرم شیر ۱۷.۳۰-۱۹.۳۰
پنجشنبه محمد مالجو ۱۴-۱۶
نکاتی درباره سرمایه داری و دولت مدرن (2): امپریالیسم در قرن بیست و یکم عادل مشایخی 1397/8/3 ۱۶-۱۸
کارگاه گزاره هنرمند حمید سوری 13-16
چشم انداز اقتصاد ایزان مسعود نیلی ۱۵-۱۷
رفرم در عصر امپراطوری ابراهیم توفیق ۱۴-۱۶
  • لازم به ذکر است تمامی درسگفتار ها به صورت 4 جلسه ای بوده و طی یک ماه (هر هفته یک جلسه) برگزار می گردد .و ورود برای عموم بعد از ثبت نام آزاد است.
  • مدت زمان هرجلسه بین 1.5 تا 2 ساعت می باشد.