برنامه درسگفتارهای تابستان ۱۳۹۷ موسسه مطالعات سیاسی-اقتصادی “پرسش”

 

  روز

عنوان دوره

نام استاد

تاریخ

ساعت

شنبه فهم هرمنوتیکی چیست؟ محمد مجتهد شبستری ۱۷:۳۰-۱۹:۳۰
احمد میدری ۱۷:۰۰-۲۰
محمد حسن مرصعی ۱۷.۳۰-۱۹.۳۰
۱۷.۳۰-۱۹.۳۰
یکشنبه
 
سیاست به مثابه امر تروماتیک محمدرضا تاجیک مهرماه ۱۷:۳۰-۱۹:۳۰
مراد فرهادپور  ۱۷.۳۰-۱۹.۳۰
آرمانشهر قابل تحقق: از گرامشی تا لوفور کمال اطهاری مهرماه  ۱۷.۳۰-۱۹.۳۰
انقلاب فرویدی: چرا نمی خواهیم چیزی از آن بدانیم؟
مروری بر سمینارهای اول و دوم ژاک لاکان
شهریار وقفی پور 1397/6/25 ۱۷.۳۰-۱۹.۳۰
دوشنبه   در ستایش بی حرمتی: آگامبن، فلسفه و جادوی سعادت صالح نجفی 1397/7/2 ۱۷:۳۰-۱۹:۳۰
تاملاتی درباره خشونت در ایران امروز: خشونت جمعی، حشونت بین فردی و خشونت نسبت به خود سعید مدنی 1397/6/12 ۱۷:۳۰-۱۹:۳۰
نظریه و سفر (۲) عباس کاظمی ۱۷:۱۵-۱۹:۱۵
فاطمه صادقی ۱۷:۳۰-۱۹:۳۰
 سه شنبه 
رفرم در عصر امپراطوری
ابراهیم توفیق آبان ماه ۱۷:۱۵-۱۹:۱۵
هستی شناسی رنگ سیاه در نقاشی و سینما
مازیار اسلامی 1397/6/20 ۱۷:۱۵-۱۹:۱۵
نغمه ثمینی ۱۷:۱۵-۱۹:۱۵
اقتصاد سیاسی بحران پرویز صداقت 1397/7/10 ۱۷:۳۰-۱۹:۳۰ 
چهارشنبه جلوه های امر منفی در روانکاوی فروید و لاکان: ناخودآگاه و جنسیت جواد گنجی 1397/6/6 17:30-19:30
حسین راغفر ۱۷:۱۵-۱۹:۱۵

فلسفه اخلاق: کارکردهای مثبت اخلاقی زیستن

مصطفی ملکیان ۱۸-۲۰

فرشاد مومنی ۱۷:۱۵-۱۹:۱۵

محمد چرم شیر ۱۷.۳۰-۱۹.۳۰
پنجشنبه محمد مالجو ۱۴-۱۶
نکاتی درباره سرمایه داری و دولت مدرن عادل مشایخی 1397/6/15 ۱۶-۱۸
محمود سریع القلم ۱۵-۱۷
چشم انداز اقتصاد ایزان مسعود نیلی ۱۵-۱۷
روشنفکران ایرانی: منادیان عدم تحول یحیی یثربی ۱۴-۱۶
  • لازم به ذکر است تمامی درسگفتار ها به صورت 4 جلسه ای بوده و طی یک ماه (هر هفته یک جلسه) برگزار می گردد .و ورود برای عموم بعد از ثبت نام آزاد است.
  • مدت زمان هرجلسه بین 1.5 تا 2 ساعت می باشد.