برنامه درسگفتارهای زمستان ۱۳۹۶ موسسه مطالعات سیاسی-اقتصادی “پرسش”

  روز

عنوان دوره

نام استاد

تاریخ

ساعت

شنبه فهم هرمنوتیکی چیست؟ محمد مجتهد شبستری ۱۷:۳۰-۱۹:۳۰
 – نغمه ثمینی ۱۷:۰۰-۲۰
جامعه شناسی تاریخی چیست؟ پرویز پیران ۱۷.۳۰-۱۹.۳۰
محمد امین قانعی راد ۱۷.۳۰-۱۹.۳۰
یکشنبه مُراد فرهادپور ۱۷:۳۰-۱۹:۳۰
فراروانشناسی و نقد ماتریالیسم علمی محمد حسن مرصعی  ۱۷.۳۰-۱۹.۳۰
تحقق حق به شهر: برنامه ریزی و بودجه ریزی مشارکتی کمال اطهاری ۱۳۹۶/۱۰/۲۴ ۱۷.۳۰-۱۹.۳۰
دوشنبه   نوشتن بر/در ویرانه ها: در سرزمین هرز تی.اس. الیوت صالح نجفی ۱۳۹۶/۹/۱۸ ۱۷:۳۰-۱۹:۳۰
ویتگنشتاین متاخر: پژوهش های فلسفی کاوه لاجوردی ۱۷:۱۵-۱۹:۱۵
نظریه و سفر (۲) عباس کاظمی ۱۷:۱۵-۱۹:۱۵
پرویز صداقت  ۱۷:۱۵-۱۹:۱۵
 سه شنبه 
دردسرهای لذّت و نمودهای جنسیت: ناخودآگاه از زنان چه می‌داند؟
(هستی‌شناسی فرویدی-لاکانی)
جواد گنجی ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ۱۷:۱۵-۱۹:۱۵
حاکمیت و قدرت مؤسِس فاطمه صادقی ۱۳۹۶/۱۱/۳ ۱۷:۱۵-۱۹:۱۵
چشم انداز اقتصاد ایران از منظر تحلیل های سطح توسعه فرشاد مومنی ۱۳۹۶/۱۱/۳ ۱۷:۱۵-۱۹:۱۵
بازگشت امر ایدئولوژیک؟ محمدرضا تاجیک ۱۷:۱۵-۱۹:۱۵ 
چهارشنبه مازیار اسلامی ۱۸-۲۰
ابر چالش های پیش روی اقتصاد ایران حسین راغفر ۱۷:۱۵-۱۹:۱۵

فلسفه اخلاق: کارکردهای مثبت اخلاقی زیستن

مصطفی ملکیان ۱۸-۲۰

ابراهیم توفیق ۱۷:۱۵-۱۹:۱۵

عادل مشایخی ۱۷.۱۵-۱۹.۱۵
پنجشنبه اقتصاد سیاسی ایران پس از انقلاب (۳): تضعیف تولید سرمایه‌دارانه محمد مالجو ۱۳۹۶/۱۰/۱۴ ۱۴-۱۶
بیژن عبدالکریمی ۱۵-۱۸
احسان شریعتی  –
 – مسعود نیلی بهمن ماه ۱۳۹۶ ۱۵-۱۷
روشنفکران ایرانی: منادیان عدم تحول یحیی یثربی ۱۴-۱۶