برنامه درسگفتارهای زمستان ۱۳۹۵ موسسه مطالعات سیاسی-اقتصادی “پرسش”

  روز

عنوان دوره

نام استاد

تاریخ

ساعت

شنبه جستارهایی درباره هرمنوتیک و فلسفه زبان: ۱- مسئله “حقیقت” در هرمنوتیک فلسفی محمد مجتهد شبستری ۱۷:۱۵-۱۹:۱۵
امر اجتماعی چیست؟ / با نگاهی به بحران های اجتماعی و گسست در امر اجتماعی محمد امین قانعی راد ۱۳۹۵/۱۱/۲ ۱۷:۱۵-۱۹:۱۵
جامعه شناسی موسیقی سارا اباذری ۱۷.۱۵-۱۹.۱۵
اقتصاد سیاسی محیط زیست کمال اطهاری ۱۷.۳۰-۱۹.۳۰
یکشنبه جشن ماتم: هگل و انقلاب فرانسه (۲) مُراد فرهادپور ۱۳۹۵/۱۰/۱۹ ۱۷:۳۰-۱۹:۳۰
تاریخ اسلام و تاریخ نگاری اسلامی فاطمه صادقی فروردین ماه ۱۳۹۶  ۱۷.۳۰-۱۹.۳۰
دوشنبه   آخرین فلانور: کیرکگور به روایت آدورنو: از تغزل دیالکتیکی تا دیالکتیک منفی صالح نجفی ۱۳۹۵/۱۰/۱۳ ۱۷:۳۰-۱۹:۳۰
ژانر چیست؟ مجید اخگر ۱۳۹۵/۱۱/۱۱ ۱۷:۱۵-۱۹:۱۵
گُدار بعد از موج نو مازیار اسلامی ۱۷:۱۵-۱۹:۱۵
پرویز صداقت  ۱۷:۱۵-۱۹:۱۵
 سه شنبه  امر اجتماعی چیست؟ ابراهیم توفیق ۱۳۹۵/۱۱/۱۲ ۱۷:۱۵-۱۹:۱۵
میراث فروید: روانشناسی توده ها، سیاست و فرهنگ جواد گنجی ۱۳۹۵/۹/۲۳ ۱۷:۳۰-۱۹:۳۰
چالشها و چشم انداز های توسعه ایران در پرتو انقلاب دانایی فرشاد مومنی ۱۳۹۵/۱۰/۷
۱۷:۱۵-۱۹:۱۵
چپ پست مدرن در ایران معاصر: ملاحظاتی انتقادی محمدرضا تاجیک ۱۳۹۵/۹/۲۳ ۱۷:۱۵-۱۹:۱۵ 
چهارشنبه فلسفه اخلاق مصطفی ملکیان ۱۸-۲۰
ابر چالش های پیش روی اقتصاد ایران حسین راغفر ۱۷:۱۵-۱۹:۱۵

تاخر تاریخی و خشونت در جهان امروز

ابولفضل دلاوری ۱۳۹۵/۱۱/۶ ۱۷.۳۰-۱۹.۳۰

چگونه نمایشنامه بخوانیم؟

محمد چرم شیر ۱۳۹۵/۹/۲۴ ۱۷:۱۵-۱۹:۱۵

دلوز و روانکاوی(۲): آنتی ادیپ

عادل مشایخی

۱۳۹۵/۱۰/۲۹

۱۷.۱۵-۱۹.۱۵
پنجشنبه اقتصاد سیاسی ایران محمد مالجو فروردین ۱۳۹۶ ۱۵-۱۷
جنون زنان در کمدی های یونانی نغمه ثمینی ۱۴-۱۶
زایش دین پژوهی عطا انزلی  –
 – مسعود نیلی ۱۵-۱۷
روشنفکران ایرانی: منادیان عدم تحول یحیی یثربی ۱۴-۱۶