برنامه درسگفتارهای پاییز ۱۳۹۶ موسسه مطالعات سیاسی-اقتصادی “پرسش”

  روز

عنوان دوره

نام استاد

تاریخ

ساعت

شنبه فهم هرمنوتیکی چیست؟ محمد مجتهد شبستری ۱۷:۳۰-۱۹:۳۰
بیژن عبدالکریمی ۱۷:۳۰-۱۹:۳۰
جامعه شناسی تاریخی چیست؟ پرویز پیران ۱۷.۳۰-۱۹.۳۰
ایمان افسریان ۱۷.۳۰-۱۹.۳۰
یکشنبه مُراد فرهادپور ۱۷:۳۰-۱۹:۳۰
محمد امین قانعی راد  ۱۷.۳۰-۱۹.۳۰
اقتصاد فضا: اقتصاد سیاسی فضا کمال اطهاری ۱۳۹۶/۷/۱۶ ۱۷.۳۰-۱۹.۳۰
دوشنبه   نقاشی در ادبیات : از بالزاک تا پروست صالح نجفی ۱۳۹۶/۶/۲۰ ۱۷:۳۰-۱۹:۳۰
محمدچرم شیر ۱۷:۱۵-۱۹:۱۵
عباس کاظمی ۱۷:۱۵-۱۹:۱۵
اقتصاد سیاسی تهران پرویز صداقت  ۱۳۹۶/۶/۶ ۱۷:۱۵-۱۹:۱۵
 سه شنبه  ابراهیم توفیق ۱۷:۱۵-۱۹:۱۵
لایب نیتس و امر سیاسی عادل مشایخی ۱۳۹۶/۷/۱۸ ۱۷:۳۰-۱۹:۳۰
سینمای معاصر اروپا (۱): زمینه های تاریخی- فلسفی مازیار اسلامی ۱۳۹۶/۷/۴ ۱۷:۱۵-۱۹:۱۵
بازگشت امر ایدئولوژیک؟ محمدرضا تاجیک ۱۳۹۶/۷/۱۸ ۱۷:۱۵-۱۹:۱۵ 
چهارشنبه مجید اخگر ۱۸-۲۰
ابر چالش های پیش روی اقتصاد ایران حسین راغفر ۱۷:۱۵-۱۹:۱۵

فلسفه اخلاق: کارکردهای مثبت اخلاقی زیستن

مصطفی ملکیان ۱۸-۲۰

فاطمه صادقی ۱۷:۱۵-۱۹:۱۵

جواد گنجی ۱۷.۱۵-۱۹.۱۵
پنجشنبه اقتصاد سیاسی ایران محمد مالجو ۱۵-۱۷
کارگاه نمایشنامه نویسی نغمه ثمینی ۱۵-۱۸
احسان شریعتی  –
 – مسعود نیلی ۱۵-۱۷
روشنفکران ایرانی: منادیان عدم تحول یحیی یثربی ۱۴-۱۶