برنامه درسگفتارهای تابستان ۱۳۹۶ موسسه مطالعات سیاسی-اقتصادی “پرسش”

  روز

عنوان دوره

نام استاد

تاریخ

ساعت

شنبه فهم هرمنوتیکی چیست؟ محمد مجتهد شبستری ۱۷:۳۰-۱۹:۳۰
دیالکتیک در اندیشه دورکهایم محمد امین قانعی راد ۱۳۹۶/۵/۱۴ ۱۷:۳۰-۱۹:۳۰
جامعه شناسی تاریخی چیست؟ پرویز پیران ۱۳۹۶/۴/۱۷ ۱۷.۳۰-۱۹.۳۰
رئالیسم نو در سینمای معاصر مازیار اسلامی ۱۷.۳۰-۱۹.۳۰
یکشنبه بوطیقای تخیل و رهایی: تاملاتی درباره شعر مدرن مُراد فرهادپور ۱۳۹۶/۵/۱۵ ۱۷:۳۰-۱۹:۳۰
پدیدار شناسی چیست؟ بیژن عبدالکریمی  ۱۷.۳۰-۱۹.۳۰
اقتصاد سیاسی فضا چیست؟ کمال اطهاری ۱۷.۳۰-۱۹.۳۰
دوشنبه   مارکس و خون آشام ها: اقتصاد سیاسیِ مردگان صالح نجفی ۱۳۹۶/۵/۱۶ ۱۷:۳۰-۱۹:۳۰
محمدچرم شیر ۱۷:۱۵-۱۹:۱۵
عباس کاظمی ۱۷:۱۵-۱۹:۱۵
اقتصاد سیاسی تهران پرویز صداقت  ۱۳۹۶/۶/۶ ۱۷:۱۵-۱۹:۱۵
 سه شنبه  مارکسیسم و شهر: تهران سیاسی است. ابراهیم توفیق ۱۷:۱۵-۱۹:۱۵
بازگشت به فروید: امر جنسی در نظریه لاکانی جواد گنجی ۱۳۹۶/۲/۱۲ ۱۷:۳۰-۱۹:۳۰
چهار سنت خلق تصویر: سنت های قدیم و موقعیت معاصر ایران ایمان افسریان ۱۳۹۶/۳/۹ ۱۷:۱۵-۱۹:۱۵
بازگشت امر ایدئولوژیک؟ محمدرضا تاجیک تیر ۱۳۹۶ ۱۷:۱۵-۱۹:۱۵ 
چهارشنبه مجید اخگر ۱۸-۲۰
ابر چالش های پیش روی اقتصاد ایران حسین راغفر ۱۷:۱۵-۱۹:۱۵

فلسفه اخلاق: کارکردهای مثبت اخلاقی زیستن

مصطفی ملکیان ۱۸-۲۰

فاطمه صادقی ۱۷:۱۵-۱۹:۱۵

دلوز و مسئله بازتولید(۲): ماکرو سیاست، میکرو سیاست

عادل مشایخی ۱۳۹۶/۳/۱۷ ۱۷.۱۵-۱۹.۱۵
پنجشنبه اقتصاد سیاسی ایران محمد مالجو ۱۵-۱۷
کارگاه نمایشنامه نویسی نغمه ثمینی ۱۳۹۶/۴/۱۵ ۱۵-۱۸
احسان شریعتی  –
 – مسعود نیلی ۱۵-۱۷
روشنفکران ایرانی: منادیان عدم تحول یحیی یثربی ۱۴-۱۶