برنامه درسگفتارهای تابستان ۱۳۹۷ موسسه مطالعات سیاسی-اقتصادی “پرسش”

 

  روز

عنوان دوره

نام استاد

تاریخ

ساعت

شنبه فهم هرمنوتیکی چیست؟ محمد مجتهد شبستری ۱۷:۳۰-۱۹:۳۰
احمد میدری ۱۷:۰۰-۲۰
محمد حسن مرصعی ۱۷.۳۰-۱۹.۳۰
محمد امین قانعی راد ۱۷.۳۰-۱۹.۳۰
یکشنبه نو اصلاح طلبی: گفتمانی برای فردا محمدرضا تاجیک ۱۳۹۷/۴/۲۴ ۱۷:۳۰-۱۹:۳۰
انسان شناسی فلسفی: آلن بدیو مراد فرهادپور ۱۳۹۷/۴/۳  ۱۷.۳۰-۱۹.۳۰
در جستجوی توسعه ی از دست رفته: نهادهای توسعه چگونه ساخته می شوند؟ کمال اطهاری ۱۳۹۷/۴/۳ ۱۷.۳۰-۱۹.۳۰
دوشنبه   علیه تاریخ فاتحان: فلسفه و عکاسی صالح نجفی ۱۳۹۷/4/25 ۱۷:۳۰-۱۹:۳۰
آسیب های اجتماعی در ایران: فقر،تن فروشی،اعتیاد و خشونت علیه کودکان سعید مدنی ۱۳۹۷/۴/۱۱ ۱۷:۳۰-۱۹:۳۰
نظریه و سفر (۲) عباس کاظمی ۱۷:۱۵-۱۹:۱۵
فاطمه صادقی ۱۷:۳۰-۱۹:۳۰
 سه شنبه 
دردسرهای لذت: از لذت‌گرایی تا هیچ‌انگاری
(مبانی اصل لذت در نظریات فروید و لاکان)
جواد گنجی ۱۳۹۷/۳/۸ ۱۷:۱۵-۱۹:۱۵
نقد چه می کند؟
خاستگاه نقد هنری و پتانسیل های زمان حال
مجید اخگر ۱۳۹۷/۳/۸ ۱۷:۱۵-۱۹:۱۵
آشتی با تاریخ: تراژدی های تاریخی شکسپیر نغمه ثمینی ۱۳۹۷/۴/۱۲ ۱۷:۱۵-۱۹:۱۵
اقتصاد سیاسی ایران: ساختارها و سیاست های نابرابری زا پرویز صداقت ۱۷:۳۰-۱۹:۳۰ 
چهارشنبه مازیار اسلامی ۱۸-۲۰
حسین راغفر ۱۷:۱۵-۱۹:۱۵

فلسفه اخلاق: کارکردهای مثبت اخلاقی زیستن

مصطفی ملکیان ۱۸-۲۰

امر اجتماعی چیست ؟

ابراهیم توفیق ۱۷:۱۵-۱۹:۱۵

محمد چرم شیر ۱۷.۳۰-۱۹.۳۰
پنجشنبه محمد مالجو ۱۴-۱۶
سرمایه داری و روانکاوی (۲) عادل مشایخی ۱۳۹۷/۴/۷ ۱۶-۱۸
محمود سریع القلم ۱۵-۱۷
چشم انداز اقتصاد ایزان مسعود نیلی تیرماه ۱۳۹۷ ۱۵-۱۷
روشنفکران ایرانی: منادیان عدم تحول یحیی یثربی ۱۴-۱۶