برنامه درسگفتارهای زمستان ۱۳۹۶ موسسه مطالعات سیاسی-اقتصادی “پرسش”

  روز

عنوان دوره

نام استاد

تاریخ

ساعت

شنبه فهم هرمنوتیکی چیست؟ محمد مجتهد شبستری ۱۷:۳۰-۱۹:۳۰
 – نغمه ثمینی ۱۷:۰۰-۲۰
مراد فرهادپور ۱۷.۳۰-۱۹.۳۰
محمد امین قانعی راد ۱۷.۳۰-۱۹.۳۰
یکشنبه سور و ساتِ سیاست محمدرضا تاجیک ۱۷:۳۰-۱۹:۳۰
فراروانشناسی و نقد ماتریالیسم علمی محمد حسن مرصعی  ۱۷.۳۰-۱۹.۳۰
تحقق حق به شهر: برنامه ریزی و بودجه ریزی مشارکتی کمال اطهاری ۱۳۹۶/۱۰/۲۴ ۱۷.۳۰-۱۹.۳۰
دوشنبه   زمان ممهور، زمانی که مانده، زمان رهایی صالح نجفی ۱۳۹۶/۱۱/۲۳ ۱۷:۳۰-۱۹:۳۰
عللِ ناگزیرِ رنجِ بشری: مقدمه‌ای در تاریخِ رنج مهدی سالاری نسب ۱۳۹۶/۱۱/۱۶ ۱۷:۱۵-۱۹:۱۵
نظریه و سفر (۲) عباس کاظمی ۱۷:۱۵-۱۹:۱۵
پرویز صداقت  ۱۷:۱۵-۱۹:۱۵
 سه شنبه 
دردسرهای لذّت و نمودهای جنسیت: ناخودآگاه از زنان چه می‌داند؟
(هستی‌شناسی فرویدی-لاکانی)
جواد گنجی ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ ۱۷:۱۵-۱۹:۱۵
حاکمیت و قدرت مؤسِس فاطمه صادقی ۱۳۹۶/۱۱/۳ ۱۷:۱۵-۱۹:۱۵
چشم انداز اقتصاد ایران از منظر تحلیل های سطح توسعه فرشاد مومنی ۱۳۹۶/۱۱/۳ ۱۷:۱۵-۱۹:۱۵
بازگشت امر ایدئولوژیک؟ محمدرضا تاجیک ۱۷:۱۵-۱۹:۱۵ 
چهارشنبه مازیار اسلامی ۱۸-۲۰
ابر چالش های پیش روی اقتصاد ایران حسین راغفر ۱۷:۱۵-۱۹:۱۵

فلسفه اخلاق: کارکردهای مثبت اخلاقی زیستن

مصطفی ملکیان ۱۸-۲۰

ابراهیم توفیق ۱۷:۱۵-۱۹:۱۵

عادل مشایخی ۱۷.۱۵-۱۹.۱۵
پنجشنبه اقتصاد سیاسی ایران پس از انقلاب (۵): مواضع جریان‌های فکریِ اقتصادی محمد مالجو ۱۳۹۶/۱۲/۳ ۱۴-۱۶
بیژن عبدالکریمی ۱۵-۱۸
احسان شریعتی  –
 – مسعود نیلی ۱۵-۱۷
روشنفکران ایرانی: منادیان عدم تحول یحیی یثربی ۱۴-۱۶