ثبت نام درسگفتار :زمان ممهور، زمانی که مانده، زمان رهایی/صالح نجفی

ثبت نام درسگفتار :زمان ممهور، زمانی که مانده، زمان رهایی/صالح نجفی

درسگفتارهای زمستان ۱۳۹۶ موسسه “پرسش”
زمان ممهور، زمانی که مانده، زمان رهایی

صالح نجفی
شروع دوره: دوشنبه 23 بهمن ماه ۱۳۹۶ ساعت ۱۷:۳۰
۸۸۸۲۲۰۱۰-۸۸۸۳۷۶۴۷