بدن در مقام هسته‌ی ژوئیسانس: لذات تکرار فانتزی ناخودآگاه/ جواد گنجی 

درسگفتارهای پاییز ۱۳۹۸ موسسه «پرسش» بدن در مقام هسته‌ی ژوئیسانس: لذات تکرار فانتزی ناخودآگاه جواد گنجی شروع دوره: سه شنبه 12 آذر ماه ساعت ۱۷ سرفصل مباحث جلسات: بدن‌های سخنگو: گوش‌سپردن به حرف‌های بدن سه سطح متفاوت از تجربه‌ی ژوئیسانس: دیگری بدن یا بدن به مثابه دیگری منشاء روانی دردهای جسمانی: بدن هیستریک و نسبت […]

اَحیای روانکاوی، کلینیک گره ها: مقدمه ای بر سمینار 23 ژاک لاکان: جویس و سمپتوم/ شهریار وقفی پور

درسگفتارهای پاییز ۱۳۹۸ موسسه «پرسش» اَحیای روانکاوی، کلینیک گره ها: مقدمه ای بر سمینار 23 ژاک لاکان: جویس و سمپتوم شهریار وقفی پور شروع دوره: یکشنبه 10 آذرماه ساعت ۱7 ۸۸۸۲۲۰۱۰-۸۸۸۳۷۶۴۷

پدیدارشناسی هنر: تجربه زیبایی شناختی به روایت میکل دوفرن(2) /مسعود علیا

درسگفتارهای پاییز ۱۳۹۸ موسسه «پرسش» پدیدارشناسی هنر: تجربه زیبایی شناختی به روایت میکل دوفرن (2) مسعود علیا شروع دوره: شنبه 2 آذرماه ساعت ۱7 ۸۸۸۲۲۰۱۰-۸۸۸۳۷۶۴۷

داغ قایبل یا اثر انگشت روح: فیلم‌دیدن با آدورنو/ صالح نجفی 

درسگفتارهای پاییز ۱۳۹۸ موسسه «پرسش» داغ قایبل یا اثر انگشت روح: فیلم‌دیدن با آدورنو صالح نجفی شروع دوره: دوشنبه ۲۷ آبان ماه ساعت ۱۷ سرفصل مباحث جلسات: جلسه اول: الهیات سینما. بکت یا هیچکاک؟ بازن یا آدورنو؟ جلسه دوم: سوژه/ابژۀ سینما. شاهین مالت به روایت آدورنو جلسه سوم: از بدن تا روح. آدورنو و بوسۀ […]

از اصلاح تا انقلاب: جامعه شناسی تاریخی ایران ۱۳۴۲-۱۳۵۷/ هاشم آقاجری

درسگفتارهای پاییز ۱۳۹۸ موسسه «پرسش» از اصلاح تا انقلاب: جامعه شناسی تاریخی ایران ۱۳۴۲-۱۳۵۷ هاشم آقاجری شروع دوره: سه شنبه ۲۱ آبان ماه ساعت ۱۷ ۸۸۸۲۲۰۱۰-۸۸۸۳۷۶۴۷

فلسفه و تراژدی/ مراد فرهادپور

درسگفتارهای پاییز ۱۳۹۸ موسسه «پرسش» فلسفه و تراژدی مراد فرهادپور شروع دوره: یکشنبه ۱۲ آبان ماه ساعت ۱۷ ۸۸۸۲۲۰۱۰-۸۸۸۳۷۶۴۷