شکسپیر : تراژدی ژاکوبنی ، تراژدی الیزابتی

شکسپیر : تراژدی ژاکوبنی ، تراژدی الیزابتی

درسگفتار شکسپیر : تراژدی ژاکوبنی ، تراژدی الیزابتی

نغمه ثمینی

شروع دوره از چهارشنبه 27 آبان

ساعت 17:15 الی