فایل متن های درسگفتار “تبارشناسی فلسفی مفهوم سوژه” / مراد فرهادپور

فایل متن های درسگفتار “تبارشناسی فلسفی مفهوم سوژه” / مراد فرهادپور

این فایل جهت مطالعه برای درسگفتار “تبارشناسی فلسفی مفهوم سوژه” در سایت قرار گرفته است. دانشجویان حاضر در این درسگفتار برای

فهم بهتر مطالب مطرح شده در این درسگفتار می توانند از این متن استفاده نمایند.

Dictionary of Untranslatables