وسیله های بی هدف:درآمدی بر تفکر سیاسی جورجو آگامبن

وسیله های بی هدف:درآمدی بر تفکر سیاسی جورجو آگامبن

وسیله های بی هدف:درآمدی  بر تفکر سیاسی جورجو آگامبن

صالح نجفی

شروع دوره : 2شنبه25 آبان ماه  ساعت 17:15 الی 19:15