پنجشنبه های “پرسش ” درباره خشونت

پنجشنبه های “پرسش ” درباره خشونت

پنجشنبه های “پرسش

درباره خشونت

مصطفی ملکیان: خشونت برای چه ؟ 
احسان شریعتی: پیرامون اندیشه و تصور ناپذیری خشونت
کریم نصر: طراحی، معنا و خشونت
پنجشنبه ٢۴ دی ماه ساعت ١٧-١٩
ورود برای تمامی علاقمندان ازاد و رایگان است. 
تلفن: ٨٨٨٢٢٠١٠-٨٨٨٣٧۶۴٧
seminar24i-day94WEB