گالری نات ( آناهیتا) – نمایشگاه گروهی ایستاده در نیست

گالری نات ( آناهیتا) – نمایشگاه گروهی ایستاده در نیست

گالری نات (آناهیتا) – نمایشگاه گروهی ایستاده در نیست

ایستاده در نیست

ایستاده در نیست به شرایط ناپایدار زیست اشاره دارد. شرایطی که حکمی کلی در مور آن صادر نشده است.نه به بودن آن میتوان اطمینان داشت نه به نابودی آن یقین.

طبیعت در طول سالیان با فشارهایی که انسان به زمین وارد کرده دستخوش تغییر چهره شده است و نبود زمان مناسب برای سازگاری گونه های حیات وحش با شرایط اقلیمی جدید از میان رفتن آنها را تسریع میکند.

طبیعت به سرعت عجیبی رو به نابودی است.ما محاصره کنندگان این کره خاکی در برابر تصویری به صف شده ایم که انعکاس آن دیر یا زود به زندگیمان باز میگردد.