آخرین فلانور: کیرکگور به روایت آدورنو: از تغزل دیالکتیکی تا دیالکتیک منفی /صالح نجفی

INSTRUCTORS:

دسته بندی

Course

درسگفتارهای زمستان ۱۳۹۵ موسسه “پرسش”
آخرین فلانور: کیرکگور به روایت آدورنو: از تغزل دیالکتیکی تا دیالکتیک منفی
صالح نجفی
شروع دوره:دوشنبه۱۳دیماه ساعت ۱۷.۳۰
۸۸۸۲۲۰۱۰-۸۸۸۳۷۶۴۷
qporsesh.com