آرشیو کلی درسگفتارهای موسسه پرسش (تمامی درسگفتارهای منتشر شده)

دسته بندی

Course , Study

آرشیو کلی درسگفتارهای موسسه پرسش
۸۶ عنوان از مجموعه درسگفتارهای برگزار شده موسسه پرسش در این پکیج قرار داه شده است. درسگفتارهایی از  مراد فرهادپور، مصطفی ملکیان، محمد مجتهد شبستری، محمدرضا تاجیک،فرشاد مومنی،صالح نجفی، مازیار اسلامی، محمد مالجو، عادل مشایخی، کمال اطهاری، حمید سوری، مهران مهاجر،محمد رضایی راد، نغمه ثمینی و مسعود نیلی، فرهاد نیلی، محمود سریع القلم و ابراهیم توفیق. این مجموعه متفاوت ترین مجموعه تاریخ اندیشه، فلسفه، فلسفه ی سیاسی، هنر، فلسفه ی هنر، اقتصاد و اقتصاد سیاسی در تاریخ معاصر ایران است. آرشیو درسگفتارهای موسسه پرسش به عنوان آرشیوی غنی و متفاوت در حیطه علوم انسانی و اجتماعی بی شک برای هر علاقمند در این حوزه یک منبع کامل، تخصصی و متفاوت خواهد بود.

 

۱۷ دوره درسگفتار از مصطفی ملکیان شامل:

 ۱- مباحث منتخب از روانشناسی اخلاق

۲- عوامل روانی ابداع نهاد اخلاق

 ۳- پیش فرض های روانشناختی التزام و عدم الترام به نهاد اخلاف

 ۴- خاستگاه انگیزش اخلاقی

 ۵- عشق، غمخواری و دیگر گزینی

 ۶ – متعلق انگیزش اخلاقی

 ۷- شکاف میان معرفت اخلاقی و عمل اخلاقی

 ۸- عوامل موثر در رویکرد/پشتگرد به نظام ها و نظریه های اخلاقی گوناگون

 ۹-آثار و نتائج اخلاقی زیستن/نزیستن

 ۱۰-سنجه های گوناگون میزان اخلاقی زیستن/نزیستن

 ۱۱-معیارهای روانشناختی ترجیح یک نظام یا نظریه اخلاقیبر نظام ها و نظریات اخلاقی دیگر

 ۱۲-تحلیل مفاهیم روانشناختی مربوط به عمل اخلاقی و نتائج آن

 ۱۳-تحلیل مفاهیم روانشناختی مربوط به فضیلت/رذیلت های اخلاقی (۱)

 ۱۴-تحلیل مفاهیم روانشناختی مربوط به فضیلت/رذیلت های اخلاقی (۲)

 ۱۵-تحلیل و نقد پیش فرض های روانشناختی جبر، اختیار و مسئولین اخلاقی

 ۱۶- برخی دیگر از پیش فرض های روانشناختی روانشناسی اخلاق

 ۱۷- تعلیم و تربیت اخلاقی

 

۶ دوره درسگفتار از کورس فلسفه اخلاق

 ۱- معنا شناسی اخلاق: اخلاقی زیستن یعنی چه؟

 ۲- ضرورت اخلاق زیستن: چراباید اخلاقی زیست؟ (دوره اول)

 ۳- ضرورت اخلاق زیستن: چراباید اخلاقی زیست؟ (دروه دوم)

 ۴-  ضرورت اخلاق زیستن: چراباید اخلاقی زیست؟ (دروه سوم)

 ۵- سازگاری/ناسازگاری اخلاقی زیستن با عقلانی زیستن

 ۶- کارکردهای مثبت اخلاقی زیستن

 

۱۲ دوره درسگفتار از مراد فرهادپور شامل:

۱- دیالکتیک روشنگری (دوره اول)

۲- لاکان: ملاحظاتی انتقادی

۳- والتر بنیامین: فلسفه تاریخ، فلسفه زبان (دوره اول)

۴- والتر بنیامین: فلسفه تاریخ، فلسفه زبان (دوره دوم)

۵- اندیشیدن همراه با بدیو

۶- هگل از دیدگاه ژیژک

۷-آدورنو: دیالکتیک منفی

۸- ملاحظاتی درباره فلسفه و نظریه تاریخ در ایران

۹- ملاحظاتی درباره ماتریالیسم تاریخی (دوره اول)

۱۰-مارکسیسم و الهیات

۱۱- ملاحظاتی فلسفی درباره غرب

۱۲- تفکر رهایی با و بدون مارکس

 

 

۱۰ دوره درسگفتار از صالح نجفی شامل:

۱- فلسفه علیه فلسفه: نیچه به روایت آلن بدیو

۲- نیچه به روایت دلوز

۳- نظریه حقیقت در فلسفه نیچه

۴- مارکسیسم، آنارشیسم و تجربه انتر ناسیونال

۵- اخلاق و ترور: سرقت میل

۶- فروید و فلسفه

۷- فروید و زیبایی شناسی: ماجراجویی های فروید در عالم هنر

۸- اسطوره های فروید: ادیپوس در چهار پرده

۹- حق دروغ گفتن: کانت- لاکان

۱۰- نقاشی و ماخولیا

 

۹ دوره درسگفتار از مازیار اسلامی شامل:

۱- کابوس های فروید در سینما

۲- سینمای دیوید لینچ

۳- سینمای مارتین اسکورسیزی

۴- سینمای ژان لوک گدار

۵- ریالیسم در سینما

۶-سورئالیسم در سینما

۷-نظریه فمینیستی فیلم

۸- الهیات و سینما (دوره اول)

۹- الهیات و سینما (دروه دوم)

 

۱ درسگفتار از مهران مهاجر

عکاسی و تاریخ

 

۱ درسگفتار از حمید سوری

چالش های بنیادین نقاشی معاصر جهان

 

۳ دوره درسگفتار از محمدرضایی راد شامل:

۱- تحلیل آثار شکسپیر

۲- شکسپیر، زبان و سیاست

۳- شکسپیر، عشق و سیاست

 

۲-دوره درسگفتار از نغمه ثمینی شامل:

۱- داستان و سلطه: هزار و یک شب و خوانش اخلاقی

۲- داستان و سلطه: هزار و یک شب و خوانش جنسیتی

 

۷ دوره درسگفتار از محمد مالجو شامل:

۱- کارل پولانی: فراز و فرود نظام بازار(۱)

۲- کارل پولانی: فراز و فرود نظام بازار (۲)

۳- بازخوانی نولیبرالیسم

۴- اقتصاد سیاسی چیست؟

۵- اقتصاد سیاسی ایران پس از انقلاب (۱): مناسبات طبقاتی سرمایه دارانه

۶-  اقتصاد سیاسی ایران پس از انقلاب (۲): مناسبات طبقاتی سرمایه دارانه

۷-  اقتصاد سیاسی ایران پس از انقلاب (۳): تضعیف تولید سرمایه دارانه

 

۱ دوره درسگفتار از مسعود نیلی:

مباحث منتخب از اقتصاد ایران

 

۱دوره درسگفتار از محمود سریع القلم:

جایگاه ایران در تحولات بین المللی

 

۱ دوره درسگفتار فرهاد نیلی

اقتصاد فقر و غنا

 

۲ دوره درسگفتار از کمال اطهاری

۱-چگونه می توان تاریخ ساخت: مروری بر چگونگی شکل گیری و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی

۲- گونه های سوسیالیسم: در جستجوس سوسیالیسم قابل تحقق

 

۱ درسگفتار از فرشاد مومنی

چالش های توسعه ایران در پرتو انقلاب دانایی

 

۲ دوره درسگفتار از عادل مشایخی

۱مرگ در هستی و زمان هایدگر

۲– نکاتی درباره خوانش پراگماتیستی هایدگر

 

۵ دوره درسگفتار از محمد رضا تاجیک

۱امر سیاسی چیست؟

۲– سوژه سیاسی چیست؟

۳– نقد چیست؟

۴-تاریخ تفکر معاصر در ایران

 ۵- چپ پست مدرن در ایران معاصر

 

۱ دوره درسگفتار از محمد مجتهد شبستری

تاملاتی درباره هرمنوتیک و فلسفه زبان

 

۱ دوره درسگفتار از ابراهیم توفیق

امر اجتماعی، علوم اجتماعی و دولت