آسیب های اجتماعی در ایران: فقر، تن فروشی،اعتیاد و خشونت علیه کودکان/ سعید مدنی

دسته بندی

Autumn Courses 2014 , Bachelor , Course , Study

درسگفتارهای تابستان ۱۳۹۷ موسسه «پرسش»
آسیب های اجتماعی در ایران:
فقر، تن فروشی،اعتیاد و خشونت علیه کودکان
سعید مدنی
دوشنبه ۱۱ تیرماه ساعت ۱۷:۳۰
۸۸۸۲۲۰۱۰

نوشته سعید مدنی درباره درسگفتار آسیب های اجتماعی در ایران
شروع دوره: دوشنبه ۱۱ تیرماه ساعت ۱۷:۳۰

درسگفتار آسیب های اجتماعی در ایران با بحث درباره مفهوم آسیب اجتماعی و نسبت آن با دیگر مفاهیم مثل مشکل اجتماعی، جرم، موضوع اجتماعی و امثال آن آغاز میشود.سپس به اختصار دیدگاه برخی مکاتب از جمله کارکردگرایی و ساختارگرایی درباره آسیب اجتماعی ارائه خواهد شد. با این بضاعت نظری بر روند تحول آسیب های اجتماعی در ایران مرور گذرایی خواهد شد و از خلال آن گونه بندی از آسیب های اجتماعی در ادوار مختلف ارائه میشود. ملاک های اولویت بندی آسیب های اجتماعی و آسیب های اجتماعی در اولویت موضوع بعدی بحث هستند که در آن حاصل چند پژوهش میدانی ارائه و بررسی میشود. پس از این مقدمه به بررسی موردی چهار آسیب اجتماعی مهم شامل فقر و نابرابری، تن فروشی، اعتیاد و خشونت علیه کودکان پرداخته میشود . تعریف هر آسیب و ویژگیهای آن در پاسخ به این سئوال که “چرا چنین پدیده ای آسیب اجتماعی است ؟ ” مبحث بعدی است. پس از آن ضمن بررسی سیر تحول هریک از چهار آسیب مورد اشاره و تغییر الگوی آنها ، تلاش میشود تصویری از وضعیت آن در شرایط کنونی ارائه شود. بحث پایانی این درسگفتار به بررسی مختصر علت شناسی آسیب های اجتماعی اختصاص دارد.