آشتی با تاریخ: تراژدی های تاریخی شکسپیر/ نغمه ثمینی

دسته بندی

Autumn Courses 2014 , Bachelor , Course , Study

درسگفتارهای تابستان ۱۳۹۷ موسسه «پرسش»
آشتی با تاریخ: تراژدی های تاریخی شکسپیر
نغمه ثمینی
سه شنبه۱۲ تیرماه ساعت ۱۷:۳۰
۸۸۸۲۲۰۱۰

سرفصل مباحث جلسات:

جلسه ی اول: اهمیت تاریخ در درام رنسانسی- جایگاه نمایشنامه های تاریخی در میان نمایشنامه های شکسپیر
جلسه ی دوم- ریچارد سوم و زخم های تاریخ
جلسه ی سوم- هنری چهارم و جنون تاریخ
جلسه ی چهارم- ریچارد دوم و سکوت تاریخ