اخلاق-زیبایی شناسی- سیاست/ محمدرضا تاجیک

دسته بندی

Autumn Courses 2014 , Bachelor , Course , Study

درسگفتارهای زمستان ۱۳۹۸ موسسه «پرسش»

اخلاق-زیبایی شناسی- سیاست

محمدرضا تاجیک

شروع دوره: یکشنبه ۱ دی ماه ساعت ۱۷

۸۸۸۲۲۰۱۰-۸۸۸۳۷۶۴۷