از اصلاح تا انقلاب: جامعه شناسی تاریخی ایران ۱۳۴۲-۱۳۵۷/ هاشم آقاجری

دسته بندی

Autumn Courses 2014 , Bachelor , Course , Study

درسگفتارهای پاییز ۱۳۹۸ موسسه «پرسش»

از اصلاح تا انقلاب: جامعه شناسی تاریخی ایران ۱۳۴۲-۱۳۵۷

هاشم آقاجری

شروع دوره: سه شنبه ۲۱ آبان ماه ساعت ۱۷

۸۸۸۲۲۰۱۰-۸۸۸۳۷۶۴۷