اسپینوزا در خوکدانی: تصاویر می 68/ صالح نجفی

دسته بندی

Course , Study

درسگفتارهای بهار 1395 موسسه “پرسش”

اسپینوزا در خوکدانی: تصاویر می 68

صالح نجفی

شروع دوره: چهارشنبه 20 اردیبهشت ماه ساعت 17.15-19.15

تلفن: 88822010-88837647
qporsesh.com

سرفصل مباحث جلسات:
1. ضرورت مه ی 68. روایت فردریک جیمسن.
2. چهار مه ی 68. روایت الن بدیو.
3. حیات بعد از مرگ مه ی 68. روایت کریستین راس.
4. اسپینوزا در خوکدانی یا دفاع از انفعال فعال. روایت پازولینی.