اسکورسیزی متاخر گرگ وال استریت،سکوت،نوری بتابان،هوگو/ مازیار اسلامی

دسته بندی

Autumn Courses 2014 , Bachelor , Course , Study

درسگفتارهای پاییز 1397 موسسه “پرسش”

اسکورسیزی متاخر
گرگ وال استریت،سکوت،نوری بتابان،هوگو

مازیار اسلامی

شروع دوره: سه شنبه 22 آبان ماه ساعت 17:30