اقتصاد سياسی خصوصی سازی در ایران/ فرشاد مومنی

دسته بندی

Autumn Courses 2014 , Bachelor , Course , Study

درسگفتارهای زمستان ١٣٩٧ موسسه “پرسش”
اقتصاد سیاسی خصوصی سازی در ایران
فرشاد مومنی
شروع دوره: سه شنبه ۴ دی ماه ساعت ۱۷
۸۸۸۲۲۰۱۰-۸۸۸۳۷۶۴۷