اقتصاد سیاسی ایران: تاملاتی درباره نابرابری و بی ثباتی در ایران معاصر/ حسین راغفر

دسته بندی

Course

درسگفتارهای تابستان 1395 موسسه “پرسش”

اقتصاد سیاسی ایران: تاملاتی درباره نابرابری و بی ثباتی در ایران معاصرحسین راغفر
شروع دوره: سه شنبه 2 شهریور ماه 1395 ساعت 17.15
تلفن:88822010-88837647
qporsesh.com