اقتصاد سیاسی ایران: ساختارها و سیاست های نابرابری زا/ پرویز صداقت

دسته بندی

Course , Study

درسگفتارهای بهار ۱۳۹۷ موسسه “پرسش”
اقتصاد سیاسی ایران:
ساختارها و سیاست های نابرابری زا
پرویز صداقت
سه شنبه ۲۸ فروردین ماه ساعت ۱۷:۳۰
۸۸۸۲۲۰۱۰-۸۸۸۳۷۶۴۷