اقتصاد سیاسی فقر/ احمد میدری

دسته بندی

Bachelor , Course , Study

درسگفتارهای بهار ۱۳۹۷ موسسه “پرسش”

اقتصاد سیاسی فقر

احمد میدری

شروع دوره: یکشنبه ۲۰ خردادماه ساعت ۱۷:۳۰

۸۸۸۲۲۰۱۰-۸۸۸۳۷۶۴۷