امر اجتماعی، علوم اجتماعی، دولت / ابراهیم توفیق

دسته بندی

Course

امر اجتماعی، علوم اجتماعی، دولت / ابراهیم توفیق

درسگفتارهای زمستان 1395 موسسه “پرسش”
امر اجتماعی، علوم اجتماعی، دولت /

ابراهیم توفیق
شروع دوره:سه شنبه 19 بهمن 1395 ساعت 17.30
88837647-88822010