انسان شناسی فلسفی: آلن بدیو /مُراد فرهادپور

دسته بندی

Autumn Courses 2014 , Bachelor , Course , Study

درسگفتارهای تابستان ۱۳۹۷ موسسه «پرسش»
انسان شناسی فلسفی: آلن بدیو
مُراد فرهادپور
یکشنبه ۳ تیرماه ساعت ۱۷:۳۰
۸۸۸۲۲۰۱۰-۸۸۸۳۷۶۴۷