انسان شناسی فلسفی: هستی شناسی و سوژه/ مراد فرهادپور

دسته بندی

Course , Study

درسگفتارهای بهار ۱۳۹۷ موسسه “پرسش”
انسان شناسی فلسفی: هستی شناسی و سوژه

مراد فرهادپور
شروع دوره: یکشنبه ۳۰ اردیبهشت ماه ساعت ۱۷:۳۰|

۸۸۸۲۲۰۱۰-۸۸۸۳۷۶۴۷