اینک آخرالزمان: نقاشان به روایت نویسندگان/ صالح نجفی

دسته بندی

Autumn Courses 2014 , Bachelor , Course , Study

درسگفتارهای تابستان ۱۳۹۸ موسسه «پرسش»

اینک آخرالزمان: نقاشان به روایت نویسندگان

صالح نجفی

شروع دوره: دوشنبه ۱۱ شهریور ماه ساعت ۱۷

۸۸۸۲۲۰۱۰-۸۸۸۳۷۶۴۷

سرفصل مباحث جلسات:

جلسۀ اول:

کاسپار داوید فریدریش به روایت هاینریش فُن کلایست

جلسۀ دوم:

ژان اوگوست دومنیک آنگر به روایت شارل بودلر

جلسۀ سوم:

میخائیلُف به روایت لیِف تالستوی

جلسۀ چهارم:

پل سزان به روایت دی. اچ. لارنس