بازخوانی عرفان در عصر جدید: پندارهای ناروا/ پرویز پیران

دسته بندی

Course

درسگفتارهای زمستان 1394 موسسه “پرسش

بازخوانی عرفان در عصر جدید: پندارهای ناروا

پرویز پیران
شروع دوره: سه شنبه 20بهمن ماه ساعت 17.15-19.15
تلفن: 88822010-88837647
qporsesh.com
telegram.me/porseshiha