بازگشت به فروید: امر جنسی در نظریه‌ی لاکانی/ جواد گنجی

دسته بندی

Course , Study

درسگفتارهای بهار ۱۳۹۶ موسسه “پرسش”
بازگشت به فروید: امر جنسی در نظریه‌ی لاکانی
جواد گنجی
شروع دوره: سه شنبه ۱۲ اردیبشهت ماه ساعت ۱۷:۳۰
۸۸۸۲۲۰۱۰-۸۸۸۳۷۶۴۷