بازگشت به فروید: سوژه‌ی لاکانی/ جوادگنجی

دسته بندی

Course , Study

درسگفتارهای زمستان 1395 موسسه “پرسش”
بازگشت به فروید: سوژه‌ی لاکانی
جوادگنجی
شروع دوره:سه شنبه 12 بهمن 1395 ساعت 17.30
88837647-88822010

سرفصل مباحث جلسات:

جلسه‌ی اول: زبان، دیگری، ناخودآگاه
جلسه‌ی دوم: نظم نمادین، امر خیالی و امر واقعی
جلسه‌ی سوم: سوژه‌ و ابژه‌ی لاکانی
جلسه‌ی چهارم: گفتار روانکاوی