بدن در مقام هسته‌ی ژوئیسانس: لذات تکرار فانتزی ناخودآگاه/ جواد گنجی 

دسته بندی

Autumn Courses 2014 , Bachelor , Course , Study

درسگفتارهای پاییز ۱۳۹۸ موسسه «پرسش»

بدن در مقام هسته‌ی ژوئیسانس: لذات تکرار فانتزی ناخودآگاه

جواد گنجی

شروع دوره: سه شنبه 12 آذر ماه ساعت ۱۷

سرفصل مباحث جلسات:
بدن‌های سخنگو: گوش‌سپردن به حرف‌های بدن
سه سطح متفاوت از تجربه‌ی ژوئیسانس: دیگری بدن یا بدن به مثابه دیگری
منشاء روانی دردهای جسمانی: بدن هیستریک و نسبت آن با ژوئیسانس

بدن به مثابه سطحی که «دیگری» بر روی آن می‌نویسد: حضور و غیاب بدن زنده

۸۸۸۲۲۰۱۰-۸۸۸۳۷۶۴۷