بدن های آسمانی تاثیر نقاشی بر بازنمایی بدن در سینما/ مازیار اسلامی

دسته بندی

Autumn Courses 2014 , Bachelor , Course , Study

درسگفتارهای بهار ۱۳۹۸ موسسه «پرسش»

بدن های آسمانی
تاثیر نقاشی بر بازنمایی بدن در سینما

مازیار اسلامی

شروع دوره: سه شنبه ۳ اردیبهشت ماه ساعت ۱۷

۸۸۸۲۲۰۱۰-۸۸۸۳۷۶۴۷

سینما چگونه با ارجاع به تاریخ زیباشناسیِ نقاشی به موضوعاتی حاد و مناقشه برانگیز همچون جنسیت، خشونت، هراس و وحشت جلوه بصری بخشید؟
بازخوانی تاریخ زیباشناسی بصری فیلم، به میانجی تاریخ نقاشی، شناخت ما از امکانات و ظرفیت های فرمال سینما را تعمیق می کند. در این دوره با احضار نقاشان بزرگی همچون بوش، بیکن، بوتیچلی،گویا، هاپر و.. تصاویر بدن انسانیِ
درگیر ترس، خشونت، سکس و.. را در چارچوب زیباشناسی فیلم بررسی خواهیم کرد.