بوطیقای ایمان، امید و عشق: تاملاتی درباره ی فلسفه ی کیرکگور/ صالح نجفی

DURATION:
4

INSTRUCTORS:

دسته بندی

درسگفتارهای پاییز۱۳۹۵ موسسه مطالعات سیاسی-اقتصادی “پرسش”

بوطیقای ایمان، امید و عشق: تاملاتی درباره ی فلسفه ی کیرکگور
صالح نجفی

شروع دوره: دوشنبه ۳ آبان ماه ساعت ۱۷.۳۰-۲۰

تلفن:۸۸۸۲۲۰۱۰-۸۸۸۳۷۶۴۷

 

سرفصل مباحث جلسات:

۱. خدایی که شعر می گوید: شلگل، ضعیف ترین حلقه ی زنجیر هگل.

۲. خدایی که عشق می ورزد: اضطراب یا حیات پنهان عشق.

۳. خدایی که رنج می کشد: تنش پارالکسیِ نجات.

۴. خدایی که می خندد: پرده ی آخر کمدی های ایمان.