بوطیقای سیاسی مرزها: فلسفه و بحران پناهندگان/ صالح نجفی

دسته بندی

Bachelor , Course , Study

درسگفتارهای بهار 1395 موسسه “پرسش”

بوطیقای سیاسی مرزها: فلسفه و بحران پناهندگان

صالح نجفی

روزهای دوشنبه از تاریخ 23 فروردین ماه 1395 

ساعت 17.15-19.15

سرفصل مباحث و منابع درسگفتار :

1. مبانی فلسفی: قاعده ی استثنا– کیرکگور، اشمیت، بنیامین
2. منطق طرد: منزلتِ محرومان—پازولینی، آگامبن، ژیژک
3. مرزهای درون: مفهوم اروپا—پاریس به روایت میشائیل هانکه
4. فلسفه و ترومای حدها: آوارگان-پناهندگان-مهاجران

پیشنهادهایی برای مطالعه:
1. Rebecca Gould, “Laws, Exceptions, Norms: Kierkegaard, Schmitt, and Benjamin on the Exception”, Telos: A Quarterly Journal of Politics, Philosophy, Critical Theory, Culture, and the Arts, January 2013.
2. Fabio Vighi, “Pasolini and Exclusion: Žižek, Agamben and the Modern Sub-proletariat”, Theory, Culture and Society 20 (5):99-121 (2003).
3. Vivien Silvey, “Paris, Borders and the Concept of Europe in Paris, je t’aime and Code Unknown”, Alphaville: Journal of Film and Screen Media, Issue 1, Summer 2011.
4. Wendell Kisner, “Agamben, Hegel, and the State of Exception”, Cosmos and History: The Journal of Natural and Social Philosophy, vol. 3, nos. 2-3, 2007.
5. Slavoj Žižek, “What our fear of refugees says about Europe?”.newstatesman.com/politics/uk/2016/02.