تاملاتی درباره ایده تاریخ/ مراد فرهادپور

دسته بندی

Autumn Courses 2014 , Bachelor , Course , Study

درسگفتارهای بهار ۱۳۹۸ موسسه «پرسش»

تاملاتی درباره ایده تاریخ

مراد فرهادپور

شروع دوره: یکشنبه ۸ اردیبهشت ماه ساعت ۱۷

۸۸۸۲۲۰۱۰-۸۸۸۳۷۶۴۷