تاملاتی درباره ایده تاریخ: والتر بنیامین/ مراد فرهادپور

دسته بندی

Autumn Courses 2014 , Bachelor , Course , Study

درسگفتارهای بهار 1398 موسسه “پرسش”

تاملاتی درباره ایده تاریخ: والتر بنیامین

مراد فرهادپور

شروع دوره یکشنبه 12 خرداد ماه ساعت 17

88822010-88837647