تاملاتی درباره جنبش های اجتماعی/ سعید مدنی

دسته بندی

Autumn Courses 2014 , Bachelor , Course , Study

درسگفتارهای پاییز 1397 موسسه “پرسش”

تاملاتی درباره جنبش های اجتماعی

سعید مدنی

شروع دوره: دوشنبه 12 آذرماه ساعت 17:30

سرفصل مباحث جلسات:
حیات و مرگ جنبش ها
جنبش های قدیم و جدید
جنبش اجتماعی  و دموکراتیزاسیون