تاملاتی درباره خشونت در ایران امروز: خشونت جمعی،حشونت بین فردی و خشونت نسبت به خود/ سعید مدنی

دسته بندی

Autumn Courses 2014 , Bachelor , Course , Study

درسگفتارهای تابستان 1397 موسسه “پرسش”

تاملاتی درباره خشونت در ایران امروز:
خشونت جمعی، حشونت بین فردی و خشونت نسبت به خود

سعید مدنی

شروع دوره: دوشنبه 12 شهریور ماه ساعت 17:30

88822010-88837647

سرفصل مباحث جلسات:
1- خشونت جمعی(سیاسی، اجتماعی،اقتصادی)
2-خشونت بین فردی(علیه زنان،کودکان و سالمندان)
3-خشونت نسبت به خود(خودکشی، خود آزاری)