تاملاتی درباره شعر مدرن/ مراد فرهادپور

دسته بندی

Bachelor , Course , Study

درسگفتارهای تابستان ۱۳۹۶ موسسه “پرسش”
تاملاتی درباره شعر مدرن
مراد فرهادپور
شروع دوره: یکشنبه ۱۵ مرداد ماه ساعت ۱۷.۳۰
۸۸۸۲۲۰۱۰-۸۸۸۳۷۶۴۷