تاملاتی درباره هرمنوتیک فلسفی/ مراد فرهادپور

دسته بندی

Bachelor , Course , Study

درسگفتارهای پاییز ۱۳۹۶ موسسه مطالعات سیاسی-اقتصادی “پرسش”
تاملاتی درباره هرمنوتیک فلسفی
مراد فرهادپور
یکشنبه ۲۱ آبان ماه ساعت ۱۷:۳۰
۸۸۸۲۲۰۱۰-۸۸۸۳۷۶۴۷