تاملاتی درباره هرمنوتیک فلسفی/ مُراد فرهادپور

دسته بندی

Bachelor , Course , Study

درسگفتارهای پاییز ۱۳۹۶ موسسه “پرسش”
تاملاتی درباره هرمنوتیک فلسفی
مراد فرهادپور
شروع دوره یکشنبه ۱۶ مهرماه ساعت ۱۷:۳۰
۸۸۸۲۲۰۱۰-۸۸۸۳۷۶۴۷