تبارشناسی تصویر سینماتوگرافیک(۱)/ تصویر در میانه تفکر چپ و راست:آلویس ریگل، والتر بنیامین و هاینریش ولفلین/ مازیار اسلامی

دسته بندی

Autumn Courses 2014 , Bachelor , Course , Study

درسگفتارهای بهار ۱۳۹۸ موسسه «پرسش»

تبارشناسی تصویر سینماتوگرافیک(۱)
تصویر در میانه تفکر چپ و راست:آلویس ریگل، والتر بنیامین و هاینریش ولفلین

مازیار اسلامی

شروع دوره: سه شنبه ۲۱ خردادماه ساعت ۱۷

ارجاعات سینمایی:مایکل پاول و امریک پرسبرگر، گی یرمو دل تورو و کوئنتین تارانتینو

۸۸۸۲۲۰۱۰-۸۸۸۳۷۶۴۷