تبدیل سرمایه‏ ی کالایی و سرمایه‏ ی پولی به سرمایه‏ ی کالاپیشه و سرمایه ‏ی پول‌پیشه (سرمایه‏ ی تجاری). فصل‌های ۱۶ تا ۲۰ /حسن مرتضوی

دسته بندی

Course

درسگفتارهای پاییز ۱۳۹۵ موسسه “پرسش”
نقد و بررسی “سرمایه” اثر کارل مارکس: جلد سوم: تبدیل سرمایه‏ ی کالایی و سرمایه‏ ی پولی به سرمایه‏ ی کالاپیشه و سرمایه ‏ی پول‌پیشه (سرمایه‏ ی تجاری).
فصل‌های ۱۶ تا ۲۰
حسن مرتضوی شنبه 24مهر ماه ساعت 17:30-19:30
تلفن:۸۸۸۲۲۰۱۰-۸۸۸۳۷۶۴۷