تجربه خصوصی سازی در ایران/ فرشاد مومنی

دسته بندی

Autumn Courses 2014 , Bachelor , Course , Study

درسگفتارهای زمستان ۱۳۹۷ موسسه «پرسش»

تجربه خصوصی سازی در ایران

فرشاد مومنی

شروع دوره:  شنبه ۴ اسفند ماه ساعت ۱۷

۸۸۸۲۲۰۱۰-۸۸۸۳۷۶۴۷