تجربه شهر در عصر مراکز خرید/ عباس کاظمی

دسته بندی

Autumn Courses 2014 , Bachelor , Course , Study


درسگفتارهای تابستان 1398 موسسه “پرسش”

تجربه شهر در عصر مراکز خرید

عباس کاظمی

شروع دوره: چهارشنبه 2 مرداد ماه ساعت 17

88822010-88837647

نوشته عباس کاظمی درباره درسگفتار :تجربه شهر در عصر مراکز خرید

درسگفتار «تجربه شهر در عصر مراکز خرید» قرار است از خلال تامل در باب پاساژها و مراکز خرید شهری راهی برای فهم تجربه شهری در زمانه ما بگشاید. بر این پریش تامل می‌کنیم که این قبیل مراکز چه امکانی را برای اندیشیدن حول شهر برای متفکرانفراهم کردهاند؟ پژوهشگرانی چون بودلر، زیمل، وبلن، و بنیامین با توجه به دگرگونی فضاهای شهری جدید حول زندگی روزمره جدید شهری و مصرفی اندیشیدند و کوشیدند که آن تجارب را به شیوههای متفاوتی توصیف کنند. در این میان پروژه زیمل و بنیامین در باب تجربه، افول هنر قصه گویی، تامل در باب خاطرات در مرکز توجه درسگفتار اول قرار دارد. از زمان شکلگیری پاساژهای قرن نوزدهمی والتربنیامین کوشید از خلال نقد پاساژهای پاریسی در باب پرسهزنی، تجربه شهری،  مدرنیته و نقد سرمایهداری بیندیشید، پژوهشگرانی دیگر بر اساس مدل نهادهای تام گافمن و یا دستگاه ایدئولوژیک آلتوسر مراکز خرید جدید شهری را به مثابه عرصهای برای سرکوب آزادی های فردی مورد تامل قرار دادند. از نظر بسیاری از آنها عصر مراکز خرید همزمان است با افول پرسه زن و بر آمدن شکل جدیدی از تجربه شهری. مراکز خرید امکان شکل گیری فضای عمومی آزاد و خلاقانه در شهر را ناممکن کرده است.  مفهوم حق شهر آنچنانکه لفور آن را به روی ما می‌گشاید و هاروی آن را در عرصه های شهری بسط می دهد مسیر نقد دیگری از زاویه اقتصاد سیاسی را فراهم میکند. در سویی دیگر، متفکران فرانسوی چون جان فیسک، میشل دوسرتو و میشل مافزولی قرار دارند که میکوشند با توضیح نظریه قبیلهگرایی، درک مفهوم جماعت به شیوه جدید، بحث بر سر ابداع و نوآوری در مصرف به امکان مقاومت در فضاهای شهری بیندیشند. این دسته از نظریات، زندگی روزمره را عرصه خلاقیت میبینند و نه عرصه سلطه. مجموعه درسگفتار اول ایدهای نظری را به این امید به بحث میگذارد که راهی برای فهم فضای عمومی شهری و صورتبندی اشکال تجربه شهری در عصر مراکز خرید را برای ما فراهم کند.

– جلسه اول : فضای عمومی ، شهر و مراکز خرید: پرسش از فضای عمومی در عصر مراکز خرید
– جلسه دوم: از پاساژهای بنیامین تا مراکز خرید به مثابه دستگاه ایدئولوژیک
– جلسه سوم: نقد اقتصاد سیاسی و گسترش فضاهای تجاری
– جلسه چهارم: مراکز خرید به مثابه عرصه مقاومت: جان فیسک ، دوسرتو و میشل مافزولی