تروما و خسران:ملاحظات روان کاوانه درباره سینمای معاصر اروپا /مازیار اسلامی

دسته بندی

Autumn Courses 2014 , Bachelor , Course , Study

درسگفتارهای زمستان ۱۳۹۸ موسسه «پرسش»

تروما و خسران
ملاحظات روانکاوانه درباره سینمای معاصر اروپا

مازیار اسلامی

شروع دوره: سه شنبه ۱۰ دی ماه ساعت ۱۷

در این ذوره ابتدا می کوشیم پیوند ژنتیکی سینما و روانکاوی را نشان دهیم و در ادامه با ارجاع به مفاهیم روانکاوی سینمای معاصر اروپا از تام تیکور تا نانی مورتی را بررسی کنیم.

۸۸۸۲۲۰۱۰-۸۸۸۳۷۶۴۷