تهدید زنان در تراژدی های یونانی/نغمه ثمینی

ID:
class04

INSTRUCTORS:

دسته بندی

Course , Study

درسگفتارهای بهار 1395 موسسه “پرسش”

تهدید زنان در تراژدی های یونانی

نغمه ثمینی

شروع دوره: سه شنبه 11 خرداد ماه ساعت 17.15-19.15

تلفن: 88822010-88837647
qporsesh.com

نوشته نغمه ثمینی درباره درسگفتار “تهدید زنان در ترآژدی های یونانی”

 

از بین حدود سی و سه تراژدی یونان باستان تنها یک تراژدی فاقد شخصیت زن است. در برخی از تراژدی ها زنان شخصیت های ِ اصلی هستند و در برخی شخصیت های ِ فرعی اما همچنان دراماتیک. همچنین اکثر همسرایان – به عنوان یکی از عناصر وجودی تراژدی – را زنان تشکیل می دهند.  این در حالی است که زنان در یونان باستان شهروند درجه یک محسوب نمی شدند و از فعالیت مستقیم سیاسی در شهر بهره ای نداشتند. پس چگونه راه آن ها به عنوان شخصیت هایی تاثیر گذار به بطن تراژدی ها گشوده شده است؟ این تضاد چگونه حل می شود؟ زنان تراژدی های ِ یونان باستان چه نقشی در سازوکار تحلیلی تراژدی بازی می کنند؟ این صدای ِ برجسته ی زنان در تراژدی ها از چه آبشخوری برمی خیزد؟

در چهار جلسه با تمرکز بر چند تراژدی به جست و جوی پاسخ برای ِ این پرسش ها برخواهیم آمد. مهم ترین موارد تحقیقی در این دوره عبارتند از : اورستیا ( آیسخلوس) ، آنتیگونه ( سوفوکل) ، مده آ ( اوریپید) ، الکترا (اوریپید) ، کاهنه های باکوس ( اوریپید)