تکه-پاره های فلسفی: چهار مفهوم بنیادیِ تفکر کیرکگور/ صالح نجفی

دسته بندی

Course , Study

درسگفتارهای پاییز ۱۳۹۵ موسسه “پرسش”
تکه-پاره های فلسفی: چهار مفهوم بنیادیِ تفکر کیرکگور
صالح نجفی
شروع دوره: دوشنبه ۱۵ آذر ماه ساعت ۱۷:۳۰

سرفصل مباحث جلسات:
۱. تکرار: آغاز تفکر مدرن
۲. نومیدی: مرضی تا به موت…
۳. اضطراب: کرانه های ایمان
۴. حقیقت: نظریه ی کیرکگور درباره ی سوبژکتیویته

۸۸۸۲۲۰۱۰-۸۸۸۳۷۶۴۷
qporsesh.com