جامعه شناسی تاریخی ایران: از اِشغال 1320 تا انقلاب1357/ هاشم آقا جری

دسته بندی

Autumn Courses 2014 , Bachelor , Course , Study

درسگفتارهای تابستان 1398 موسسه “پرسش”

جامعه شناسی تاریخی ایران: از اِشغال 1320 تا انقلاب 1357

هاشم آقا جری

شروع دوره: سه شنبه 5 شهریور ماه ساعت 17

88822010-88837647