جامعه شناسی تاریخی ایران در دوران پیشا مدرن/ هاشم آقاجری

دسته بندی

Autumn Courses 2014 , Bachelor , Course , Study

درسگفتارهای زمستان ۱۳۹۷ موسسه «پرسش»

جامعه شناسی تاریخی ایران در دوران پیشا مدرن

هاشم آقاجری

شروع دوره: سه شنبه ۲ بهمن ماه ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۳۰

۸۸۸۲۲۰۱۰-۸۸۸۳۷۶۴۷