جامعه شناسی تاریخی چیست؟/ پرویز پیران

دسته بندی

Course , Study

درسگفتارهای تابستان ۱۳۹۶ موسسه “پرسش”
جامعه شناسی تاریخی چیست؟
پرویز پیران
شروع دوره: شنبه ۱۷ تیرماه ساعت ۱۷:۳۰
۸۸۸۲۲۰۱۰-۸۸۸۳۷۶۴۷