جشن ماتم: هگل و انقلاب فرانسه/ مُراد فرهادپور

دسته بندی

Course , Study

درسگفتارهای پاییز ۱۳۹۵ موسسه “پرسش”
جشن ماتم: هگل و انقلاب فرانسه
مُراد فرهادپور
شروع دوره: یکشنبه ۲۱ آذرماه ساعت ۱۷.۳۰
۸۸۸۲۲۰۱۰-۸۸۸۳۷۶۴۷
qporsesh.com